SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0


I
huí
ㄏㄨㄟˊ
〔《廣韻》戶恢切, 平灰, 匣。 〕
1.回旋;往復移動。 參見“ <<佪翔>> ”。
2.見“ <<佪佪>> ”。
II
huái
ㄏㄨㄞˊ
〔《廣韻》戶恢切, 平灰, 匣。 〕
見“ <<俳佪>> ”。

. 1975—1993.

Look at other dictionaries:

 • — I huí 佪佪, 心中不明 [confused] 佪, 佪佪, 昏也。 《玉篇》 佪佪溃溃, 当何终极。 《潜夫论》 (1) 又如: 佪佪(昏愦的样子) (2) 另见 huái(徊) II huí 回旋, 盘旋 [spiral]。 如: 佪旋(盘旋, 转动); 佪翔(盘旋, 飞翔); 佪挠(形容踌躇不前) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: (又音) hui2 解释: 之又音。 ㄏㄨㄞˊhui (05070)  佪 拼音: huai2 解释: 见“俳佪”条。 (又音) ㄏㄨㄟˊhui …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音: (又音) hui2 之又音。 ㄏㄨㄞˊhui (05070)  拼音:huai2 見“俳佪”條。 (又音) ㄏㄨㄟˊhui …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I huí (1) ㄏㄨㄟˊ (2) 古同 回 。 (3) 郑码: NJJ, U: 4F6A, GBK: 81DD (4) 笔画数: 8, 部首: 亻, 笔顺编号: 32252511 II huái (1) ㄏㄨㄞˊ (2) 〔~~〕心里不明白。 (3) 〔儃( (4) 古同 徊 。 ch俷 )~〕见 儃1 。 (5) …   International standard chinese characters dictionary

 • 佪撓 — (佪撓, 佪挠) 形容躊躇不前。 唐 陸龜蒙 《野廟碑》: “一旦有大夫之憂, 當報國之日, 則佪撓脆怯, 顛躓竄踣, 乞為囚虜之不暇。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 佪挠 — (佪撓, 佪挠) 形容躊躇不前。 唐 陸龜蒙 《野廟碑》: “一旦有大夫之憂, 當報國之日, 則佪撓脆怯, 顛躓竄踣, 乞為囚虜之不暇。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 佪佪 — 昏亂貌。 漢 王符 《潛夫論‧救邊》: “若此以來, 出入九載……佪佪潰潰, 當何終極!” 《玉篇‧人部》: “佪佪, 昏貌。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 佪翔 — 盤旋飛翔。 晉 傅玄 《鷹賦》: “獨飛跱於林野兮, 復佪翔於天庭。” 前蜀 杜光庭 《賀雅川進白鵲表》: “觀其玉籠乍啟, 雪姿不驚, 望聖苑以佪翔, 對天慈而鼓舞。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 佪旋 — 盤旋, 轉動。 晉 葛洪 《抱樸子‧暢玄》: “佪旋四七, 匠成草昧。”四七, 指二十八星宿。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儃佪 — 徘徊。 《楚辭‧九章‧惜誦》: “欲儃佪以干傺兮, 恐重患而離尤。” 王逸 注: “儃佪, 猶低佪也。” 《楚辭‧九章‧思美人》: “吾且儃佪以娛憂兮, 觀南人之變態。” 清 金農 《月夜叩灊禪師講堂》詩: “儃佪念夙緣, 今宵侍瓶缽。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.